E

Ekrazit (dř. ekrasit, angl. ecrasite) = rakouská obdoba melinitu (viz), výbušná látka vynálezců Siersche a Kubína. V rakouských branných silách zavedena k plnění granátů. Její složení se tajilo, ale byla to ztuhlá tavenina kyseliny pikrové (2,4,6-trinitrofenol HOC6H2 /NO2/3) - v podstatě kyselina pikrová s malým množstvím trinitronaftalenu. Nažloutlá krystalická látka; málo rozpustná ve vodě, silně hořké chuti. Na rozdíl od svých solí byla bezpečná, explodovala jen prudkým přehřátím na vysokou teplotu nebo iniciací rozbuškou. Vojenské a námořní složky látku využívaly k plnění armádních a námořních granátů, případně k ženijním pracím. Před 2. druhou světovou válkou se přestala používat.

Elevace (viz Náměr).

Eliášův oheň (Eliášovo světlo, též Elmský oheň, Helénský oheň, Hermův oheň) = námořní projev statické elektřiny. Jasné, bílo-fialové plaménky délky až 1 m, které se za bouře či po bouři objevují na koncích lodních stožárů, někdy i dvojitě, ba často i na hřebenech vln, takže moře v jejich světle vypadá děsivě. Předmět mnoha námořnických pověr, ale v zásadě byl-li plamen jeden, bylo to znamení zlé, byly-li dva (Castor a Polux), bylo to znamení dobré. Nejčastěji se tento úkaz objevuje v teplých mořích.

Elmský oheň (viz Eliášův oheň).

Elswické křižníky (angl. Elswick cruisers) = proslulé chráněné a pancéřové křižníky, stavěné od první poloviny osmdesátých do devadesátých let 19. století v loděnici britského podnikatele G. W. Armstronga, většinou podle projektů geniálního šéfkonstruktéra této loděnice G. Rendela, pro zahraniční maríny, zejména Japonsko. Křižníky se vyznačovaly v té době novinkou – pancéřovou spodní palubou opatřenou po stranách skosy či slopy (dle angl. slops) a byly prvoplánově určeny k bojové součinnosti s bitevním jádrem floty, jinak plnily standardní úkoly běžného malého křižníku – průzkum, doprovod, boj s torpédovými jednotkami… Prvním z řady těchto křižníků byla ESMERALDA stavěná pro Chile (později ji odkoupilo Japonsko a přezvalo na IZUMI), následovaly - pro Japonsko - NANIWA (1885), JÓŠINÓ (1892) a pancéřové IZUMÓ (1899) a IWATE (1900), jednotky pro US Navy NEW ORLEANS (1895) a ALBANY (1898) aj. Nejvýznačnějších úspěchů dosáhly elswické křižníky na japonské straně za čínsko-japonské války v l. 1894-1895 a rusko - japonské války v l. 1904-1905. Pozdější verze malého respektive lehkého křižníku některé prvky elswického křižníku zdědily, ale vzhledem ke změnám taktických úkolů pro chráněné křižníky a k nevýhodně řešenému pancéřování v tehdejších podmínkách námořního vojenství se vývoj malých, chráněných křižníků modifikoval směrem k lehkým křižníkům, pancéřové křižníky byly vystřídány bitevními. 

Embargo = v námořním vojenství: (1) Druh námořní represe, spočívající v tom, že stát v násilném stavu vůči jinému státu zabavuje jeho námořní lodě, drží je v zajetí a jejich navrácení podmiňuje určitými nároky. Pokud ty nejsou splněny, zadržující stát se odškodňuje prodejem zabavené lodi a rozprodáváním zboží na jeho palubě. Právo embarga se popíralo, poněvadž jím trpěli nejvíce soukromníci, nikoliv stát, který za soukromý náklad nesl jen malý díl odpovědnosti. (2) Uzavírání obchodních lodí cizích vlajek na určitý čas do přístavů, aby se udržel v tajnosti zvláštní pohyb válečného loďstva vlastní země, anebo aby se utajila určitá vojensky významná událost. V tomto případě nebylo embargo projevem nepřátelství a majitelé lodí nebo zboží či čestující na nich se mohli dožadovat náhrady. (3) Zabavení lodi z nouze, ve válce i míru, tj. za nějakým účelem zabavení dopravní lodi s cizí vlajkou, přičemž pak za loď poskytuje zabavující stát náhradu.

Embolon (embolos, lat. rostrum) = v antické militární nautice bodec řeckých válečných lodí, jímž se prorážely boky lodí nepřátelských za účelem jejich potopení. Athénské lodě mívaly jeden bodec, a to dosti vysoko nad vodou, korintské lodě měly bodce dva – jeden pod hladinou (embolon), druhý nad hladinou (proembolon, též proembolis, proembolion). Embolon bylo někdy i velmi dlouhé a zpravidla na špici pobité měděným nebo železným kováním, jež ale se dalo sejmout a případně použít na jiné lodi. Embolon byl jeden ze vzdálených předchůdců klounu (viz Kloun či Arieta, Asser).

Embrassovat = v námořním vojenství 19. století totéž, co dostat nepřátelskou loď do palby ze dvou stran, např. zezadu a z boku.  

Embrasure (viz Střílna).   

Embrasurní dělo = střílnové dělo, tj. pálící embrasurou – střílnou.

Emeritní důstojník = v 19. století takový, který po vykonání předepsané služby v ní zůstával (pak to byl veterán), anebo takový, který v ní pro stáří, nemoc apod. už nemohl setrvávat, přesto se mu po odchodu vyplácela původní nebo částečná mzda resp. pense.

En déroute (fr.) = v nepořádku, např. zmatený ústup pro prohrané námořní bitvě.

Enfiláda (fr. en filade)  (1) = palba podél boku trupu resp. po lodní ose – přímo před či přímo za loď. (2) ostřelování nepřátelské lodi po ose, tedy stojící či plující vzhledem k dělu (baterii) nepřítele předkem nebo zadkem.

En garde (fr.) = ostražitě.

Entrepôt (fr.) = v námořnictví  přístavní skladiště, do něhož lze uložit zboží nepodrobené clu nebo spotřebním dávkám, a to i zboží, jehož dovoz je do země nepovolen, určené však k další cestě. Zavedení těchto skladišť šetřilo celní poplatky, platilo se jen nepatrné skladné. Tato skladiště byla původně zavedena v Holandsku a Anglii, ve Francii Colbertem v r. 1687, v r. 1803 byla obnovena.

Eskadra (z fr. escadre) = v námořním vojenství skupina lodí pod společným velitelem k účelům vojenských – cvičným, na přesunu nebo bojovým; (dříve) svaz lodí podobných vlastností. Byla větší než flotila, divize (brigáda) a oddíl. V eskadře byly zastoupeny lodě různých kategorií, tedy těžce pancéřové a vyzbrojené (jádro eskadry), lodě lehce pancéřované a středně vyzbrojené (obrana vůči torpédovým útokům) i nepancéřované (průzkum). (To flotilu tvořily lehké jednotky, divizi tvořily těžké jednotky jedné kategorie, např. pancéřové křižníky, avšak s možností doprovodu lehkými loděmi, zatímco oddíl tvoří výhradně lehké lodě téže kategorie, např. torpédoborce).

Escale (fr.) = v námořnictví nutná odchylka od plavební dráhy vedoucí k cíl, vykonaná kvůli např. doplnění paliva, vody aj. zásob, kvůli opravě poškození apod.

Eskorta (angl. eskort) = v námořním vojenství doprovod prováděný jednou nebo více ozbrojenými loděmi. Eskorta může mít bojový ráz, anebo čestný.

Estrapáda (z fr. estrapade - houpačka) = starý trest na plachetních lodích, při němž byl trestaný několikrát vytažen k nejvyššímu ráhnu a pak spuštěn do vody.

Etapní stanice = malé německé dispoziční enklávy na pronajatých územích v dalekém zámoří, zásobovací body, v nichž byly uhelné a potravinové sklady, malá nemocnice, později radiostanice…Sloužily německým lodím při dalekých plavbách do Pacifiku vč. Oceánie a tamtéž. Úkolem personálu rovněž bylo sledování vojenské a politické situace v oblasti. Začaly vznikat v osmdesátých letech 19. století, ale s koncem 1. světové války zanikly. 

Etážová palba = v námořním vojenství palba z děl nebo baterií, rozmístěných nad sebou, zpravidla až na třech dělových palubách (dělovištích) na plachetních a paroplachetních řadových lodích I. třídy.

Etmal = holandské námořnické označení pro dobu počítanou od 12. hodiny jednoho dne do 12. hodiny druhého dne, tedy pro 24 hodin od poledne do dalšího poledne. Koncem 19. století parníky ujely během etmalu asi 300 námořních mil, plachetnice asi 120.

Every = říční plavidla s nízkým trupem a plochým dnem a jedním či dvěma stěžni, používaná v západní Evropě, na spodních tocích řek a u pobřeží. Zvláštností byly postranní káče – svislé prkenné plochy zabraňující při plavbě po větru a proudu příliš rychlému pohybu vpřed – smeku.

Evoluce = (angl. evolution) v námořním vojenství krátký taktický manévr jedné nebo více lodí. Několik evolucí tvoří manévr.

Expanzní dutina = v námořním vojenství konce 19. století a začátku 20. století dutina v dělovém projektilu sloužící k dosažení vyvážení, tj. posunu těžiště tohoto projektilu. Pokud totiž by byla střela jen válcová, s oběma konci stejně tvarovanými, těžiště by leželo uprostřed její délky a jejího průměru. Avšak kvůli zašpičatění či zaoblení hrotu (tupý hrot) střely se poloha těžiště mění. Vznikem expanzní dutiny se poloha těžiště přemístí do potřebného místa. (Nezaměňovat s dutinou ve střelách expanzivních, která slouží k roztažení spodní části projektilu při výstřelu ku zplnění průměru vývrtu hlavně.)  

Ex propriis = dobrovolně a na vlastní náklady sloužící osoba (i ve válečném námořnictvu).