E

24.05.2013 21:33

Echolot = přístroj vysílající ze spodku lodi pod hladinu moře původně zvukové, později ultrazvukové impulsy a registrující jejich odraz, načež se podle odrazu vyhodnocovala poloha místa, které impuls vrátilo, a identifikoval se odrazový objekt, hloubka dna apod. Částí echolotu byl hydrofon (viz Hydrofon).

Ekonomizér = část soustavy parního kotle. V ekonomizéru se horkými kouřovými plyny po jejich opuštění ohniště jednak předehřívala napájecí voda do kotlů, jednak se jimi předehříval vzduch přiváděný do ohniště parního kotle. V kotlových soustavách válečných lodí se používal od konce devadesátých let 19. století.

Ekrazit (dř. ekrasit) = rakouská obdoba melinitu, výbušná látka vynálezců Siersche a Kubína. V rakouských branných silách byl ekrazit zaveden jako výbušnina do granátů pozemních i lodních děl, případně do náloží k ženijním pracím. Její složení se tajilo, ale byla to ztuhlá tavenina kyseliny pikrové  - v podstatě kyselina pikrová s malým množstvím trinitronaftalenu. Nažloutlá krystalická látka; málo rozpustná ve vodě, silně hořké chuti. Připravovala se nitrací fenolu nebo nitrací fenol-2,4-disulfokyseliny. Na rozdíl od svých solí byla bezpečná, explodovala jen prudkým přehřátím na vysokou teplotu či iniciací rozbuškou. Před druhou světovou válkou se ekrazit přestal používat.

Elevace (z lat. elevatio = povýšení, zdvižení), náměr = v námořním vojenství zdvih děla, úhlová hodnota polohy hlavně ve vertikálním smyslu, tedy úhel osy hlavně vůči rovině náležející ose čepů hlavně. (Sklon hlavně pod tuto rovinu je deprese či inklinace). (Odměr je úhlová hodnota nastavení hlavně děla ve vodorovném smyslu).

Eliášův oheň (Eliášovo světlo, též Elmský oheň, Helénský oheň, Hermův oheň aj., názvů je mnoho) = námořní projev statické elektřiny, sférický výboj vznikající na špičkách stěžňů a stožárů, člunových jeřábcích, ráhnech apod., někdy i dvojitě, ba často i na hřebenech vln, takže moře v jejich světle vypadá děsivě. Eliášův oheň je viditelný jako jasné, bílo-fialové plaménky délky až 1 m. Předmět mnoha námořnických pověr, ale v zásadě byl-li plamen jeden, bylo to znamení zlé, byly-li dva (Castor a Polux), bylo to znamení dobré. Nejčastěji se tento úkaz objevuje v teplých mořích.

Elmský oheň – viz Eliášovo světlo.

Elswické křižníky (angl. Elswick cruisers) = proslulé chráněné, tj. kdysi malé křižníky, stavěné od první poloviny osmdesátých do devadesátých let 19. století v loděnici britského podnikatele G. W. Armstronga v anglickém Elswicku, podle projektů výtečného šéfkonstruktéra této loděnice G. Rendela, pro zahraniční maríny, zejména Japonsko. Křižníky se vyznačovaly v té době novinkou – pancéřovou spodní palubou opatřenou po stranách slopy (angl. slops = skosy) a byly prvoplánově určeny k bojové součinnosti s bitevním jádrem floty, jinak plnily standardní úkoly běžného malého křižníku – průzkum, doprovod, boj s torpédovými jednotkami… Prvním z řady těchto křižníků byla ESMERALDA stavěná pro Chile (později ji odkoupilo Japonsko a přezvalo na IZUMI), následovaly - pro Japonsko - NANIWA (dokončen v r. 1885), JÓŠINÓ (1892), IZUMÓ (1899) a IWATE (1900), a mezitím vznikly dvě jednotky pro USA - NEW ORLEANS (1895) a ALBANY (1898), několik jich měla Itálie aj. státy. Nejvýznačnějších úspěchů dosáhly tyto křižníky na japonské straně za čínsko-japonské války v l. 1894-1895 a rusko-japonské války v l. 1904-1905. Pozdější verze malého respektive lehkého křižníku některé prvky elswického křižníku zdědily, zejména řešení pancéřové paluby, ale vzhledem ke změnám taktických úkolů pro chráněné křižníky a ke slabšímu pancéřování v tehdejších podmínkách námořního vojenství se vývoj malého křižníku modifikoval ve směru k průzkumné a doprovodné lodi, jako vůdčí jednotky torpédové flotily a k obraně před torpédoborci.    

Embargo = (1) Druh námořní represe, spočívající v tom, že stát v násilném (válečném) stavu vůči jinému státu zabavuje jeho námořní lodi, drží je v zajetí a jejich navrácení podmiňuje určitými nároky. Pokud nejsou splněny, zadržující stát se odškodňuje prodejem zabavené lodi a rozprodáváním zboží na jeho palubě. Právo embarga se popíralo, poněvadž jím trpěli nejvíce soukromníci, nikoliv stát, který navíc jistý díl odpovědnosti i za soukromý náklad nesl také. Na mírové konferenci v Haagu v r. 1907 však bylo stanoveno, že po vyhlášení války nesmějí být lodě nepřátelského státu zadrženy na moři ihned, neboť na mnohých nebyly radiotelegrafické stanice, takže se jejich kapitáni nemohli o zahájení války okamžitě dozvědět, a pokud stály v přístavech nepřítele, měl jim být poskytnuta možnost ve stanovené lhůtě přístav opustit. (2) Zadržování obchodních lodí cizích vlajek na určitý čas v přístavech, aby se udržel v tajnosti zvláštní pohyb válečného loďstva vlastní země, anebo aby se utajila určitá událost. V tomto případě nebylo embargo projevem nepřátelství a majitelé lodí nebo zboží či čestující na nich se mohli dožadovat náhrady. (3) Zabavení lodi z nouze, ve válce i míru, tj. za nějakým účelem naléhavé zabavení dopravní lodi s cizí vlajkou, přičemž zabavující stát pak za loď poskytuje náhradu.

Embrasovat = v námořním vojenství dostat nepřátelskou loď do palby ze dvou stran. 

Embrasura (od angl. embrasure = střílna, výklenek) = u nás už nepoužívaný pojem pro střílnu upravenou jako podélný výklenek v lodním trupu, který umožňuje dosažení širšího odměru. (Výraz pro běžnou střílnu je loophole.)   

Embrasurní dělo = u nás už nepoužívaný pojem pro střílnové dělo, tj. s hlavní ve zpravidla boční střílně, která je opatřena výklenkem umožňujícím dosažení většího odměru děla.

Emeritní důstojník námořžní = takový, který po vykonání předepsané životní služby u válečného námořnictva v ní zůstával (pak to byl veterán), anebo naopak takový, který v ní pro stáří, nemoc apod. už nemohl setrvávat, přesto se mu po odchodu vyplácela původní nebo částečná mzda resp. pense.

En déroute (fr.) = v nepořádku, např. zmatený ústup pro prohrané námořní bitvě.

Enfiláda (od fr. enfilade) = v námořním vojenství palba na nepřátelskou loď po její lodní ose (viz Palba podélná). 

En garde (fr.) = ostražitě.

Entrepôt (fr.) = dnes už nepoužívaný výraz pro obchodní přístavní skladiště, do něhož bylo možné uložit zboží nepodrobené clu nebo spotřebním dávkám, a to i zboží, jehož dovoz byl do země nepovolen, určené však k další cestě. Tak se ušetřilo za clo, platilo se jen nepatrné skladné. Tato skladiště byla původně zavedena v Holandsku a Anglii, ve Francii Colbertem v r. 1687, v 17. století však zanikala, ale po r. 1803 se obnovovala.

Eskadra (od fr. escadre) = v námořním vojenství skupina lodí pod společným velitelem, k účelům cvičným nebo bojovým. Byla menší než flotila, ale větší než divize (brigáda) a oddíl. V eskadře byly, na rozdíl od divize a oddílu, zastoupeny lodě různých kategorií, tedy těžce pancéřové a vyzbrojené (jádro eskadry), lodě lehce pancéřované a středně vyzbrojené (průzkum a obrana vůči torpédovým útokům) i nepancéřované a lehce ozbrojené (spojovací účely), tedy eskadra sestávala z divizí (v Rusku brigády) a oddílů lodí různých kategorií. Eskadra mívala své jádro, zpravidla bitevní lodě, s nímž spolupracovala divize pancéřových/bitevních křižníků, lehké průzkumné křižníky a k nočním útokům byly přítomny torpédoborce. Eskadře, divizím a oddílům těžkých lodí veleli admirálové, oddílům případně flotilám lehkých lodí komodoři nebo námořní kapitáni.

Eskála (fr. escale = mezipřistání) = v námořnictví nutná odchylka od kursu k hlavnímu cíli plavby, vykonaná kvůli např. doplnění paliva, vody aj. zásob, kvůli opravě poškození, vyložení nemocných apod.

Eskorta = v námořním vojenství přímý (těsný) doprovod prováděný jednou nebo více ozbrojenými loděmi. Eskorta mohla mít bojový ráz, anebo čestný.

Estrapáda (z fr. estrapade = houpačka) = dnes už zapomenutý výraz pro trest na plachetních lodích, při němž byl trestaný - někdy svázaný do kozelce -  několikrát vytažen k nejvyššímu ráhnu a pak spuštěn do vody. Po zrušení tělesných trestů na válečných lodích se už zlehčeně nazýval estrápadou každý trest, jehož výkon vyjadřoval tělesnou námahu.  

Etapní stanice = malé německé dispoziční enklávy na pronajatých územích v dalekém zámoří, v podstatě zásobovací a relaxační body, v nichž kromě státní úřadovny a obytných a obvyklých hospodářských objektů byly uhelné a potravinové sklady, malá nemocnice, později radiotelegrafické stanice… Sloužily německým lodím při dalekých plavbách do Pacifiku a Oceánie a tamtéž. Úkolem personálu etapních stanic rovněž bylo sledování vojenské a politické situace v oblasti. Začaly vznikat v devadesátých letech 19. století, ale za Velké války zanikly. Hlavní základnou německých lodí pro oblast Dálného východu a Oceánie bylo Tsingtau – opevněný přístav na poloostrově Šan-tung ve východní Číně.  

Etážová palba = v námořním vojenství palba ze dvou a více děl rozestavených nad sebou, tj. palba z několika dělových palub jedné lodi.

Etmal = u nás neznámé holandské námořnické označení pro dobu počítanou od 12. hodiny jednoho dne do 12. hodiny druhého dne, tedy pro 24 hodin od poledne do dalšího poledne. Koncem 19. století parníky ujely během etmalu asi 300 námořních mil, plachetnice asi 120.

Every = druh říčního plavidla s nízkým trupem a plochým dnem a až dvěma stěžni, používaná v Evropě, hlavně však na dolních tocích německých řek. Zvláštností byly postranní káče - svislé prkenné plochy zabraňující při plavbě po větru a proudu příliš rychlému pohybu vpřed – smeku.

Evoluce = v námořním vojenství taktický pohyb lodi ve smyslu změny kursu či zrychlení/zpomalení plavby, a to bojový nebo cvičný - jedné nebo více lodí. Několik evolucí následujících po sobě byl manévr, avšak často je manévr považován za totéž co evoluce.

Expanzní dutina = v námořním vojenství konce 19. století a začátku 20. století dutina či prohlubeň v zadní části dělového projektilu, sloužící k dosažení vyvážení, tj. posunu těžiště tohoto projektilu. Pokud totiž by byla střela jen válcová, s oběma konci stejně tvarovanými, těžiště by leželo uprostřed její délky a jejího průměru. Avšak jelikož byla střela vpředu zašpičatělá respektive trochu zaoblená, poloha těžiště se tím měnila. Vznikem expanzní dutiny se poloha těžiště přemístila do potřebného místa. (Nezaměňovat s dutinou ve střelách expanzivních, která slouží k roztažení spodní části projektilu při výstřelu ku zplnění průměru vývrtu hlavně.)  

Ex propriis = v námořnictví dobrovolně a na vlastní náklady prováděná služba osoby  ve válečném námořnictvu.